ไทยท็อป3 – เคล็ดลับการช้อปปิ้ง – รับข้อเสนอที่ดีที่สุด
การเงิน

รวมสิ่งที่ควรรู้ในการเคลมประกันรถยนต์

การเคลมประกันรถยนต์ เป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งที่ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนควรทราบ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม แต่การเคลมประกันรถยนต์นั้น ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ควรทราบ เพื่อให้การเคลมเป็นไปอย่างราบรื่นและได้รับประโยชน์สูงสุด

 1. ประเภทของการเคลมประกันรถยนต์
 • เคลมสด เป็นการเคลมประกันรถทันทีที่เกิดเหตุ โดยเจ้าหน้าที่ประกันจะเข้ามาตรวจสอบความเสียหายและออกใบเคลมให้
 • เคลมแห้ง เป็นการเคลมประกันรถภายหลังที่เกิดเหตุ โดยผู้ขับขี่จะต้องนำรถเข้าซ่อมก่อน จากนั้นจึงแจ้งเคลมประกัน
 1. เอกสารที่ต้องเตรียมในการเคลมประกันรถยนต์
 • กรมธรรม์ประกันรถยนต์
 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่
 • เล่มทะเบียนรถ
 • ใบรับรองความเสียหายจากอุบัติเหตุ (ใบเคลม)
 • ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซม
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทประกันกำหนด
 1. ขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์
 2. แจ้งอุบัติเหตุกับบริษัทประกันทันทีที่เกิดเหตุ
 3. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่กำหนด
 4. ติดต่อศูนย์ซ่อมรถยนต์ในเครือบริษัทประกัน
 5. นำรถเข้าซ่อม
 6. รอรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน
 1. กรณีไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันรถยนต์
 • ขับขี่โดยประมาทหรือเมาสุรา
 • จงใจทำให้เกิดความเสียหาย
 • ใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย
 • ดัดแปลงสภาพรถยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • สูญหายหรือถูกโจรกรรม
 1. คำแนะนำในการเคลมประกันรถยนต์
 • แจ้งอุบัติเหตุกับบริษัทประกันทันทีที่เกิดเหตุ
 • แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่กำหนด
 • เลือกศูนย์ซ่อมรถยนต์ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับ

การเคลมประกันรถยนต์อย่างถูกต้องจะช่วยให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิและประโยชน์ที่ควรจะได้รับ ดังนั้น ผู้ขับขี่ควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์ให้รอบคอบ

 1. กรณีถูกปฏิเสธการเคลมประกัน

หากบริษัทประกันปฏิเสธการเคลมประกัน เจ้าของรถสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อบริษัทประกันได้ โดยจะต้องระบุเหตุผลในการอุทธรณ์อย่างละเอียด

 1. ข้อควรระวังในการเคลมประกันรถยนต์
 • อย่าปกปิดข้อมูล ควรแจ้งข้อมูลต่างๆ ให้บริษัทประกันทราบอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • อย่าเซ็นเอกสารโดยไม่ได้อ่าน ควรอ่านรายละเอียดของเอกสารให้เข้าใจก่อนเซ็น
 • อย่านำรถไปซ่อมกับช่างที่ไม่ได้มาตรฐาน ควรนำรถไปซ่อมกับช่างที่มีความรู้และประสบการณ์
 • อย่านำรถไปซ่อมเกินความจำเป็น ควรแจ้งกับช่างให้ซ่อมเฉพาะส่วนที่เสียหายเท่านั้น

การเคลมประกันรถยนต์เป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งที่ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนควรทราบ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม แต่การเคลมประกันรถนั้น ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ควรทราบ เพื่อให้การเคลมเป็นไปอย่างราบรื่นและได้รับประโยชน์สูงสุด

Related posts

พื้นฐานของการเงินส่วนบุคคลและการจัดทำงบประมาณ

Zane Leila

การเรียนรู้ศิลปะของการมองเห็นออนไลน์

Zane Leila

เคล็ดลับการจัดการการเงินส่วนบุคคลง่ายๆ

Zane Leila